Vad gör ni för att minska klimatpåverkan?

Svar från Proviva:

På global nivå har vi som övergripande mål att minska utsläppen genom hela värdekedjan med 50 % till 2030. På lokal nivå arbetar vi aktivt för att ha en koldioxidneutral produktion 2025. Energieffektivitet, övergång till förnybara energikällor och förbättrad avfallshantering är nyckelfaktorer för att kunna uppnå detta mål. Läs mer om våra hållbarhetsmål.