PERSONUPPGIFTSPOLICY

Inledning

Danone vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och vi förstår vikten av att skydda din sekretess.

Denna sekretessförklaring beskriver hur Danone S.A. och alla dess dotterbolag (“Danone”) samlar in och hanterar dina personuppgifter. Den innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, varför vi behöver dem och hur de kan gynna dig.

Kontakta oss om du har frågor och kommentarer, eller om du vill göra en begäran som rör dina rättigheter som föremål för uppgifter.

Denna sekretessförklaring uppdaterades senast 2020-01-10.

Grundprinciper och vårt åtagande när det gäller sekretess

På Danone strävar vi efter att skydda din rätt till sekretess. Vi har som mål att skydda alla personuppgifter vi har, hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och vara öppna i våra metoder. Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi har därför förbundit oss att följa dessa grundprinciper:

 • Du har ingen skyldighet att lämna ut några personuppgifter som vi ber om. Om du väljer att inte göra det är det dock inte säkert att vi kan förse dig med vissa tjänster eller produkter.
 • Vi samlar bara in och behandlar dina uppgifter i de syften som beskrivs i denna sekretessförklaring eller för specifika syften som vi delar med dig och/eller som du har samtyckt till.
 • Vi har som mål att samla in, behandla och använda så lite personuppgifter som möjligt.
 • När vi samlar in dina personuppgifter har vi som mål att hålla dem så korrekta och uppdaterade som möjligt.
 • Om de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för några syften och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi att göra vad vi kan för att ta bort, förstöra eller permanent avidentifiera dem.
 • Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas, hyras ut eller avslöjas annat än på det sätt som beskrivs i denna sekretessförklaring.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in varierar beroende på syftet med insamlingen och den produkt eller tjänst vi förser dig med.

Generellt kan vi samla in följande typer av personuppgifter direkt från dig:

 • Kommunikation med oss, som kan innehålla detaljer om våra samtal via chatt, hjälplinjer och/eller kundservicelinjer.
 • Webbläsarhistorik, t.ex. besökta sidor, datum för besöket, plats från vilken de besöktes och IP-adress.
 • Profiler i sociala medier.

Vi kan också samla in personuppgifter om dig indirekt när

 • du delar innehåll på sidor i sociala medier, webbsidor eller applikationer som rör våra produkter eller som svar på vårt reklammaterial på sociala medier eller
 • vi läser eller samlar in personuppgifter om dig genom att läsa information som samlas in av andra webbplatser (vi kan t.ex. placera en annons på en tredjepartswebbplats, och när du klickar på den annonsen får vi information om dig och andra webbplatsbesökare för att mäta annonsens räckvidd och framgång).

Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig den bästa onlineupplevelsen och kundservice av hög kvalitet. Vi kan särskilt samla in, behålla, använda och lämna ut dina personuppgifter i följande syften:

 • För att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster, kommunikationsmetoder och våra webbplatsers funktion.
 • För att hantera våra vardagliga verksamhetsbehov i samband med ditt deltagande i våra tävlingar, lotterier eller reklamaktiviteter eller begäranden.
 • För intern spårning och kvalitetssäkring.
 • För att förstå och värdera kundernas intressen, önskemål och föränderliga behov, för att förbättra vår webbplats, våra aktuella produkter och tjänster och/eller utveckla nya produkter och tjänster.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller i samband med ett avtalsförhållande som vi har med dig.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter för de syften som anges ovan eller för andra syften kommer vi att informera dig före eller vid insamlingstidpunkten.

När så är lämpligt kommer vi att be om ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifterna. När du har lämnat ditt samtycke till vår behandling har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter och du kan när som helst utöva dessa rättigheter. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan tillsammans med vad det innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter via vår kontaktsida.

Rätten att komma åt dina personuppgifter och korrigera dem

Du har rätt att när som helst komma åt, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter. Vi förstår vikten av detta och om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakt oss via vår kontaktsida.

Rätten till uppgiftsportabilitet

Dina personuppgifter är portabla. Det betyder att de kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt. Denna rätt gäller bara på följande villkor:

 • Behandlingen är baserad på ditt samtycke.
 • Behandlingen sker för att uppfylla ett avtal.
 • Behandlingen sker automatiskt.

Om du vill utöva din rätt till uppgiftsportabilitet ber vi dig kontakta oss via vår kontaktsida.

Rätten till radering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter om

 • dina personuppgifter inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in dem eller
 • du tar tillbaka det samtycke som du tidigare har lämnat till oss för att behandla dina personuppgifter, och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dina personuppgifter eller
 • du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte eller
 • du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för Danones legitima intressen (t.ex. för att förbättra den totala användarupplevelsen på webbplatserna)
 • personuppgifterna inte behandlas på ett lagligt sätt eller
 • dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla lagen.

Om du vill radera de personuppgifter vi har om dig ber vi dig att låta oss veta det så vidtar vi lämpliga åtgärder för att bemöta din begäran i enlighet med lagenliga krav.

Om de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för några syften och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi att göra vad vi kan för att radera, förstöra eller permanent avidentifiera dem.

[Om det finns en specifik tidsperiod då vi måste behålla dem, ange den här]

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om

 • du inte anser att de personuppgifter vi har om dig stämmer eller
 • personuppgifterna inte behandlas på ett lagligt sätt, men du i stället för att radera personuppgifterna föredrar att vi begränsar behandlingen eller
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och inväntar verifiering av om dina intressen som hör samman med denna invändning väger upp de legitima skälen för att behandla dina uppgifter.

Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att låta oss veta så vidtar vi lämpliga åtgärder för att bemöta din begäran i enlighet med lagenliga krav.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss via vår kontaktsida.

Rätten att framställa ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att framställa ett klagomål direkt hos en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar personuppgifter. I Sverige så gör du anmälan till Datainspektionen via följande länk.

Du kan även kontakta Danones dataskyddsombud enligt uppgifterna längst ner på sidan vid ”Hur kan du kontakta oss?”

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi förstår att dina personuppgifters säkerhet är viktig. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter från missbruk, störning, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att hjälpa dig att skydda dina personuppgifter. Vi genomför exempelvis åtkomstkontroller, använder brandväggar och säkra servrar, och vi krypterar personuppgifter.

Delning av dina personuppgifter

När vi delar dina personuppgifter med partner och andra organisationer ser vi till att vi bara gör det med organisationer som skyddar dina personuppgifter och uppfyller gällande sekretesslagstiftning på samma eller liknande sätt som vi.

Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas, hyras ut eller avslöjas annat än på det sätt som beskrivs i denna sekretessförklaring. Vi kan dock dela dina uppgifter när det krävs enligt lag och/eller av statliga myndigheter.

Internationell delning av uppgifter

Personuppgifter kan behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När de behandlas utanför EES kommer Danone att säkerställa att denna gränsöverskridande uppgiftsbehandling skyddas på ett tillfredsställande sätt.

De skyddsåtgärder som vi använder för att skydda gränsöverskridande databehandling omfattar:

 • Standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen. Dessa standardavtalsklausuler ger tillfredsställande skyddsåtgärder för att uppfylla kraven på tillräcklighet och säkerhet i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller
 • Intyg som visar att tredje parter utanför EES behandlar personuppgifter på ett sätt som stämmer överens med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dessa intyg har godkänts antingen av Europeiska kommissionen, en behörig tillsynsmyndighet eller ett behörigt nationellt ackrediteringsorgan i förhållande till den allmänna dataskyddsförordningen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

För vissa tjänster och produkter kan vi behandla dina personuppgifter med automatiska metoder. Det betyder i princip att beslut fattas automatiskt utan mänskligt ingripande.

Vi kan också behandla dina personuppgifter i profileringssyfte för att förutse ditt beteende på vår webbplats eller produkter som kan vara intressanta för dig.

Om vi har för avsikt att använda sådana metoder kommer vi naturligtvis att informera dig om det och ge dig möjlighet att invända mot denna behandling i förväg. Du har också friheten att kontakta oss för att få ytterligare information om denna behandling.

Cookies och annan teknik

Vi kan också samla in personuppgifter om dig genom att använda cookies och annan teknik. Det kan hända när du besöker våra webbplatser eller tredjepartswebbplatser, ser vår reklam online eller använder vår/en tredje parts mobilapplikationer, och det kan omfatta följande information:

 • Information om din webbläsare och ditt operativsystem
 • IP-adress till den enhet du använder
 • Våra webbsidor som du besöker
 • Länkar som du klickar på när du interagerar med våra tjänster.

Vår cookieförklaring innehåller mer information om detta.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som rör denna sekretessförklaring eller behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via vår kontaktsida.

Danones Datasskyddsombud

Du har även möjlighet att kontakta Danones Dataskyddsombud på följande uppgifter:

Rocio NOVELLA
Email address: dpo.nordics@danone.com
Address: 17 Boulevard Haussmann,
75009, Paris, France
Mobile phone: +33(0)646304337
Telephone: +33(0)144352020